Содержание

Предисловие ………. 3

Сонатина I

Andantino cantabile ………. 11

Scherzo. Allegro………. 13

Rondo. Allegretto ………. 14

Сонатина II

Moderato ………. 17

Andante con espressione ………. 20

Rondo. Allegro ………. 20

Сонатина III

Allegro moderato ………. 23

Andante cantabile………. 28

Rondo. Allegretto ………. 28

Сонатина IV

Allegro moderato ………. 31

Largo maestoso………. 35

Rondo. Allegro, ma non troppo ………. 35

Сонатина V

Moderato cantabile ………. 38

Andante cantabile ………. 40

Allegretto ………. 40

Сонатина VI

Allegro moderato ………. 43

Andante sostenuto………. 45

Rondo. Allegretto ………. 46

Сонатина VII

Allegro moderato ………. 48

Andantino………. 50

Rondo. Allegro ………. 51

Сонатина VIII

Allegro moderato ………. 54

Andantino………. 57

Rondo. Allegro ………. 58

Сонатина IX

Tempo di marcia ………. 61

Marcia funebre. Andante maestoso………. 64

Rondo militaire. Allegro ………. 64

Сонатина X

Allegro moderato ………. 68

Andante cantabile………. 72

Rondo. Allegro ………. 73

Сонатина XI

Allegro moderato ………. 75

Andante cantabile………. 80

Rondo. Allegretto………. 81